Realizacja zajęć harcerskich w okresie epidemii COVID-19

Wytyczne Głównej Kwatery ZHP dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19

Informacje dodatkowe poniżej lub na stronie https://zhp.pl/wracamy/

Zgodnie z wymogami, rodzice/opiekunowie harcerzy i zuchów jak i pełnoletni członkowie szczepu uczestniczący w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety w postaci elektronicznej lub papierowej i jej dostarczenie przed zajęciami.

a) Oświadczenie w wersji elektronicznej

b) Oświadczenie w wersji papierowej osoby niepełnoletniej

c) Oświadczenie w wersji papierowej osoby pełnoletniej

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy harcerskiej

 1. Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą.
 2. W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 10 dni: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się opiekunów prawnych do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 4. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 5. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. W trakcie organizacji jakichkolwiek form pracy harcerskiej należy stosować obowiązujący na danym terenie reżim sanitarny (związany z wprowadzeniem stref żółtych i czerwonych). Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez upoważnione do tego organy. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 7. Formy pracy harcerskiej (np. biwak, , impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej między ZHP a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem (zaleca się aby umowa była w formie pisemnej) i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach.  Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. W przypadku namiotów turystycznych liczba osób wynosi maksymalnie 3. Organizator musi zapewnić dodatkowe pomieszczenie/namiot na wypadek konieczności czasowego odizolowania uczestnika z podejrzeniem choroby zakaźnej.
 8. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 9. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 10. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu.
 11. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi.
 12. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 13. W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu.
 14. Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 15. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

ZBIÓRKI GROMAD I DRUŻYN

Wytyczne ogólnopolskie

Miejsce:

Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym to muszą być spełnione następujące warunki:

 • W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pracę gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy dostosować do wytycznych wynikających z zarządzenia dyrektora Ośrodka.
 • W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.

Pomieszczenia należy w miarę możliwości wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

150 (łącznie z kadrą i opiekunami)

Prowadzący zbiórkę:

Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • Zaleca się, aby w programie zbiórki nie było zwiedzania zamkniętych obiektów publicznych np. muzea, kina. Możliwe jest korzystanie z obiektów publicznych będących na otwartej przestrzeni.
 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

Regionalne obostrzenia dla powiatów „czerwonych” i „żółtych” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn.zm.)

Strefa żółta

Miejsce:

 • Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym to muszą być spełnione następujące warunki:
 • W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pracę gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy dostosować do wytycznych wynikających z zarządzenia dyrektora Ośrodka.
 • W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 • Pomieszczenie należy w miarę możliwości wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

Gromada/drużyna na zbiórce pracuje w grupach do 20 osób (łącznie z kadrą i opiekunami).

Prowadzący zbiórkę:

Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi w grupach maksymalnie 20-osobowych. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej 20-osobowej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.
Strefa czerwona

Wyłącznie zbiórki on-line